Accent van de maand: Echte participatie

Samen werken aan de verbetering van de eigen omgeving. Ook bij complexe aanpassingen, zoals het aanleggen van een fietsstraat, is het zinvol de direct betrokkenen te vragen actief mee te werken aan de planvorming. SOAB ontwikkelde een participatiesystematiek, waarin betrokken stakeholders (bewoners, ondernemers, belangengroepen) gezamenlijk aan het werk gaan om vorm te geven aan veranderingen in hun eigen woon- en leefomgeving. In verschillende werkateliers benoemen de betrokkenen hun wensen en prioriteiten, werken ze hun ideeën uit en presenteren ze die aan hun omgeving en aan de gemeente. Door veel aandacht te besteden aan de gezamenlijke dataverzameling (verkeers- en parkeertellingen, observaties, enquêtes etc.) ontstaat een goed inzicht in de gezamenlijk beleefde problematiek. De oplossingen en de ontwerpen, die daar uit voortkomen zijn dan ook op die gezamenlijke erkenning gebaseerd en leveren veel draagvlak op. De kwaliteit van de gekozen oplossingen, die op deze manier worden uitgewerkt blijkt verrassend goed en goed bruikbaar te zijn. Extra verrassend detail: betrokkenen zijn erg zuinig. De oplossingen zijn niet duurder en vaak goedkoper dan eerdere voorstellen uit het apparaat. Egbert Kalle en Ineke Spapé vertellen er graag meer over

Eerdere accenten

Woonmobiliteitsplan
Door op een uitgekiende manier met parkeren en bereikbaarheid om te gaan, door (elektrische) deelauto’s te organiseren en betere fietsmogelijkheden (parkeren, laden e-bikes) te faciliteren wordt de druk op de openbare ruimte minder: er hoeven minder parkeerplaatsen te worden aangelegd en de resterende ruimte wordt groener en gebruiksvriendelijker. Door de kosten van het dure autoverkeer om te buigen naar goedkopere modaliteiten incasseren alle betrokken partijen hun voordelen. Vooral voor bewoners kunnen die aanzienlijk oplopen als ze merken dat de tweede auto overbodig wordt. Binnenkort gaat de site woonmobiliteitsplan de lucht in met een besparingsmeter. De kosten voor de omslag worden naar schatting binnen drie jaar terugverdiend. Voor meer informatie: Egbert Kalle

De nieuwe woningwet
Vanaf 1 januari 2016 moeten corporaties hun woningen passend toewijzen. Kortweg: woningzoekenden met recht op huurtoeslag moeten een woning onder de betaalbaarheidsgrens toegewezen krijgen. De huurverhogingen van de laatste jaren – nodig als gevolg van de verhuurdersheffing – komen zo als een boemerang terug. Uit een reeks woonruimteverdelingsdata over de afgelopen jaren kon SOAB een methodiek ontwikkelen om te prognotiseren wat de effecten van de nieuwe woningwet op korte termijn zijn. Door de gegevens te koppelen aan gemeentelijke data (bevolkingsgegevens en prognoses, WMO-prognoses, instroom asielzoekers etc.) kan SOAB ook de korte termijn prognoses verlengen tot een periode van vijf jaar en daarmee de basis leggen voor een keuze welke mogelijke strategie gehanteerd zou kunnen worden om de effecten van de huisvestingswet beheersbaar te houden. Voor meer informatie:Egbert Kalle of Gerben Meijering

De Fietswinstmeter
In opdracht van het ministerie van I&M onderzocht SOAB de mogelijkheden de effectiviteit van door het ministerie gesubsidieerde fietsprojecten te meten. uit die gegevens ontwikkelde SOAB de “Fietswinstmeter”. de Fietswinstmeter biedt de mogelijkheid op een eenvoudige manier de effectiviteit van de fietsprojecten te evalueren: een gebruiksaanwijzing om een nul-, een één en een eindmeting op te zetten en uit te voeren. Omdat de structuur overzichtelijk is gehouden kan een groot deel van de werkzaamheden zonder hulp van derden uitgevoerd worden. De kosten zijn op die manier goed in de hand te houden en de uitkomsten geven niet alleen een basis voor een oordeel over de effectiviteit, maar laten ook zien hoe je die effectiviteit met eenvoudige middelen kunt verbeteren. Geïnteresseerd: neem contact op met Gerben Meijering of Egbert Kalle

Senioren en verhuizen
De woningmarkt trekt weer wat aan, we maken weer plannen om te verhuizen. maar dat gaat nog niet voor elke doelgroep op: senioren komen vanaf het begin van de crisis maar moeizaam in beweging. “Senioren en verhuizen” vormt daarom een goede invulling van het accent van de maand. Vanuit allerlei onderzoeken proberen we een beeld te krijgen van de drempels die senioren tegenkomen en de mogelijkheden om die drempels te slechten. In alle onderzoeken van SOAB en Droomwonen blijkt geld daarin een belangrijke rol te spelen. Uit één van onze woonruimteverdelingsevaluaties kwam zelfs naar voren, dat senioren verhuizen naar goedkopere en zelfs minder geschikte woningen. Ook in de project van van Droomwonen zien we de vraag naar betaalbare en kleinere koopwoningen oplopen. tegelijk zien we de verhuisleeftijd stijgen: ouderen verhuizen op oudere leeftijd en hebben dan vaak andere woonwensen. Specifieke producten kunnen daarop inspelen. Samen met Droomwonen.com leverde SOAB daar een basis voor. Geïnteresseerd: neem contact op met Egbert Kalle of Walter Loomans van Droomwonen.com

Wonen boven winkels
De maand december is traditioneel de donkerste maand van het jaar en ook de maand waarop we het meeste in de binnenstad komen. Wonen boven winkels zou in die donkere tijden meer beweging en vooral licht op de stille momenten in de binnenstad brengen. Een goede reden om Wonen boven Winkels het accent van de maand te maken. Juist in deze tijd, waarop de vraag naar woonruimte weer groeit en vooral gericht is op het (binnen)stedelijk gebied ook een accent, waar financieel muziek in zit. SOAB ontwikkelde de schijf van 5 om in een specifieke situatie te beoordelen, of wonen boven winkels a priori een haalbare kaart is. Meer weten over de schijf van 5 of de ervaringen van SOAB op het gebied van Wonen boven Winkels: neem contact op met Egbert Kalle

Groeiende kloof
Het accent van de maand in november was gericht op de groeiende kloof tussen goedkope huurwoningen en duurdere sociale huurwoningen (tot € 700,- huur per maand) die we in onze evaluaties van de woonruimteverdelingssystemen zien. De goedkope huurwoningen (tot circa € 385,- huur per maand) komen steeds minder beschikbaar, terwijl corporaties steeds meer moeite moeten doen om dure sociale huurwoningen (tot) te verhuren. Die groeiende kloof is het gevolg van verschillende factoren, waaronder politieke keuzes en de effecten van de crisis. De corporaties zijn in een spagaat terecht gekomen, die alleen maar erger wordt. SOAB ontwikkelde een tool, waarmee we die spagaat kwantitatief in beeld kunnen brengen en de effecten voor de komende vijf jaar kunnen prognotiseren. Wilt u meer informatie, neem gerust contact op met Egbert Kalle.

Risico’s en e-bikes
Zoals we inmiddels weten is de e-bike verantwoordelijk voor een behoorlijke groei van het aantal eenzijdige verkeersongevallen. De eisen die de e-bike en zijn gebruiker aan de infrastructuur stellen zijn veel zwaarder dan die van andere fietsers. Vooral in de winter kunnen de gevolgen van een onvoldoende uitgewerkt, onderhouden of sneeuw- en ijsvrij fietspadennetwerk erg vervelend zijn. SOAB werkte daarom een scan uit onder de naam: is uw gemeente e-bikeproof. De scan gaat in op de lay-out van het fietspaden netwerk, de aanwezigheid van gevaarlijke situaties als paaltjes, te krappe bochten etc. Ook komen onderhoud en procedures aan de orde. Voor meer informatie over een dergelijke scan in uw gemeente kunt u contact opnemen met ineke spapé