Nieuwe en recente projecten

SOAB voert een woonwensenonderzoek uit voor Woningbelang in Valkenswaard.
Met dit onderzoek beantwoorden we de vraag wat de woonwensen zijn van de woningzoekenden (uitgesplitst naar o.a. leeftijd, gezinssamenstelling, inkomen en locatie) van Woningbelang. Woningbelang gebruikt dit voor het nieuwbouwprogramma (wat dient waar gebouwd te worden) en voor hun toekomstvisie van het Strategisch Voorraad Beleid (verkoop, herstructurering).
Meer informatie: Gerben Meijering of Egbert Kalle

 

Gebruikersonderzoek Snelfietsroutes Gelderland

Binnen de provincie Gelderland is de afgelopen jaren een aantal snelfietsroutes gerealiseerd en feestelijk geopend. SOAB heeft samen met Tibs onderzoek gedaan naar de ervaringen van fietsers op 6 van deze Gelderse snelfietsroutes. De snelfietsroutes bleken een succes: Verkeersnet 30-1-2018 meldt: “Fietsers waarderen snelfietsroutes meer dan ‘gewone’ fietsroutes (…)”. Bovendien verandert de doelgroep door de snelfietsroutes sterk. Opnieuw Verkeersnet 30-01-2018:  Een kwart van de fietsers op de route was nieuw. 5 tot 10 procent van deze groep pakte eerst altijd de auto. De fietsers met een elektrische fiets zijn jonger geworden: in 2017 was circa 40 procent jonger dan 40 jaar, dat was bij de 0-meting 5 procent.

SOAB is Thuis in Limburg
Sinds een aantal jaar is het woonmarketingmodel Thuis is Limburg (TiL) actief. Hierin participeren 12 Limburgse woningcorporaties. SOAB is gestart met de analyse van de marktgegevens vanuit Thuis in Limburg. We analyseren de ontwikkeling ten aanzien van de positie van verschillende doelgroepen zoals ouderen, jongeren en vergunninghouders. Daarnaast zoomen we in op de positie van verschillende inkomensgroepen en de beschikbaarheid van woningen voor hen en de effecten van passend toewijzen. Meer informatie: Gerben Meijering of Egbert Kalle.

Detachering Senior Beleidsadviseur Wonen gemeente Waalwijk
De gemeente Waalwijk was op zoek naar een tijdelijke medewerker om name strategische input te leveren ten aanzien van wonen in de gemeente. Bijvoorbeeld daar waar het gaat om de huisvesting van arbeidsmigranten en vergunninghoudende vluchtelingen, prestatieafspraken volgens de nieuwe woningwet, Waalwijk in regionaal verband (Langstraat en Hart van Brabant), huisvestingsmogelijkheden voor specifieke doelgroepen (starters, gezinnen, senioren). Meer informatie: Gerben Meijering

 


Toekomstvisie Belcrum 500
De Belcrum bestaat al 400 jaar. Dat is het afgelopen jaar goed gevierd. Nu is het tijd om voortuit te kijken. SOAB maakt samen met Belcrum 500 een toekomstvisie voor de wijk: hoe willen de bewoners wonen, werken en verblijven. Om tot de visie te komen brengen we bewoners, bedrijven en bezoekers van de wijk samen. Om nog meer indrukken te verzamelen zijn we op zaterdag 7 mei met Belcrum 500 de wijk ingegaan om te horen wat de bewoners belangrijk vinden in de wijk. De eerste resultaten zijn gepresenteerd in de Belcrumwatertoren. Daarna hebben meer dan honderd belcrummers de enquête online ingevuld. Binnenkort presenteren we de resultaten. Meer informatie over de visie bij Egbert Kalle.

Cycling4School gepresenteerd tijdens nationaal congres
Eind april presenteerde Martijn Geervliet van de gemeente Breda en Otto van de Sanden van Attacom mede namens SOAB het project Cycling4School. De presentatie leverde veel enthousiaste reacties op. Samen met Attacom werken we aan een vervolg. In Breda en daarbuiten! Zie www.cycling4school.nl. Leuk om al dat enthousiasme te horen! Wij gaan door! Wil je meedoen? Dan meld je aan bij Ineke Spapé

I Love Parking?! Hoe parkeerbeleving positiever te krijgen?

Parkeren, vooral in garages, wordt door veel mensen als heel negatief ervaren. Hoe deze ervaring positiever te krijgen? En hoe de customer’s journey en Last Mile interessanter te maken? Dat was onderwerp van  een samenwerking tussen SOAB en de Nationale Winkelraad (NRW), de branchevereniging vanuit de winkelbranche. Samen hebben ze, ondersteund door Marjolein Cox (een NHTV-student Imagineering) een onderzoek naar parkeerbeleving uitgevoerd en laten verbeelden in een workshopweek Design Thinking ‘Parkeren (g)een Kunst aan’ met de Tilburgse Hogeschool der Kunsten (FHK). De resultaten zijn gepresenteerd op het jaarlijkse parkeercongres van Parkeer24/Acquire 2016 (Verruim je Blik) én samengevat in de WhitePaper I Love Parking.Het draait allemaal om de Last (S)Mile. Download het boekje hier of meld je voor meer informatie bij Ineke Spapé.

Meer leren over verkeer EN ruimte in de dagelijkse praktijk?
Dan schrijf je in voor de CROW-cursus Verkeer en Ruimte. Die start per 31 augustus, de werkcolleges zijn in Veenendaal. SOAB actualiseerde deze schriftelijke cursus en verzorgt de twee bijbehorende werkcolleges ook in 2016. We gaan bv in op hoe bij een herinrichting van een gebied aandacht besteed kan worden aan zowel verkeer als aan de kwaliteit van de openbare ruimte.
In deze tweedaagse cursus krijgt u de bouwstenen hiervoor aangereikt. Ook leert u meer over het juridische kader waarbinnen ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden

AGFS-congres ‘Radschnellwege’ in Essen

Radschnellstrecken und Radschnellexperten in Deutschland? Ineke was op uitnodiging van AGFS (Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche und Fussgängerfreundliche Städte) key note speaker op het AGFS-congres ‘Radschnellwege’ in Essen. Niet vreemd natuurlijk, met 10 jaar snelfietsroute-ervaring. Ze hield een quiz met de belangrijkste facts and figures over snelfietsroutes in Europa: een groot succes…. er was ook nog één winnaar….. Es geht voran in Deutschland!

De presentatie viel goed bij onze oosterburen: “nochmals meinen herzlichen Glückwunsch zu Ihrem launigen und ungewöhnlichen Referat in Essen. Sie haben es hervorragend geschafft, das Auditorium – auch nach der Pause – zu begeistern und die Aufmerksamkeit hoch zu halten.”

What if…. 10% van de ruimte voor auto’s in de stad naar voetgangers en fietsers zou gaan?

Dat was één van de 5 vragen, die SOAB van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) voorgelegd kreeg. In de vorm van een essay beantwoordden Egbert Kalle en Ineke Spapé deze boeiende vraag. Het SOAB-essay is onderdeel van de e-publicatie ‘Toekomstbeelden van het fietsgebruik in vijf essays’ van KiM. In de essays komen onderwerpen als beleving, ruimtelijke inrichting, doelgroepen, leefbaarheid, vervoersarmoede, gezondheid en bereikbaarheid vanuit verschillende invalshoeken aan de orde. De essays zijn bedoeld om de gedachten van de lezers te prikkelen en als inspiratie te dienen voor mogelijke toekomstbeelden voor de fiets.  Stof tot nadenken over de toekomst van de fiets in Nederland. Meer informatie: Ineke Spapé of Egbert Kalle

 

Elektrische fietstrainingen
SOAB heeft zich de afgelopen 2 jaar ontwikkeld tot specialist op het gebied van (elektrische) fietstrainingen voor senioren. Aanleiding hiertoe vormde het grote aantal fietsongevallen onder de senioren en de snel groeiende populariteit van de elektrische fiets. In 2013 en 2014 werden door ons bijna 50 trainingen georganiseerd en voor 2015 hebben we de eerste 10 trainingen in december in opdracht gekregen. SOAB is door de Provincie Noord-Brabant speciaal geselecteerd om voor haar gemeenten trainingen te organiseren. Meer informatie over onze (elektrische) fietstrainingen vindt u op www.e-biketraining.nl

Detachering Beleidsadviseur Volkshuisvesting gemeente Loon op Zand
De gemeente Loon op Zand was op zoek naar een tijdelijke medewerker om name strategische input te leveren ten aanzien van volkshuisvesting in de gemeente. Bijvoorbeeld daar waar het gaat om de mogelijkheden voor uitbreiding, Loon op Zand in regionaal verband (Hart van Brabant), relevante doelgroepen en het scheiden wonen-zorg. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Egbert Kalle

Huurbeleid en Strategisch Voorraad Beleid

Om vorm te geven aan het Huurbeleid en Strategisch Voorraad Beleid (SVB) heeft woningcorporatie Woonservice Meander in Werkendam behoefte aan extra menskracht. Deze wordt door SOAB ingevuld. We kijken daarbij nadrukkelijk naar de consequenties van de nieuwe Woningwet, het regionale en lokale volkshuisvestingsbeleid, de marktomstandigheden en de kenmerken van het eigen woningbezit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerben Meijering