Precauzioni di sicurezza durante l’assunzione di Cialis Original

.

– I pazienti devono evitare di mescolare Cialis Original con l’alcol. – Le persone che hanno problemi epatici o renali devono evitare di assumere questo farmaco. – I pazienti devono inoltre prestare attenzione all’assunzione di Cialis Original se stanno già assumendo alcuni farmaci come la nitroglicerina. – I pazienti devono evitare di assumere Cialis Original in caso di gravidanza o allattamento. – I pazienti devono anche evitare di assumere più di una pillola di Cialis Original in un solo giorno. https://italia-farmacia.com/tadacip/

Privacyverklaring

 

SOAB Management is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

De contactgegevens van SOAB Management zijn:

 • Website: https://www.soab.nl
 •  Adres: Belcrumwatertoren, Speelhuislaan 158, 4815 CJ Breda
 • Telefoon: +31765213080
 • AVG: De functionaris Gegevensbescherming is Egbert Kalle

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

SOAB Management verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Het overzicht van de persoonsgegevens die wij voor onze administratie verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Overzicht van persoonsgegevens, die wij voor onze onderzoeken en projecten verwerken

Voor haar projecten maakt SOAB Management op verschillende manieren gebruik van persoonsgegevens

 • Enquêtes
 • Inschrijvingen voor werkgroepen, workshops, cursussen, verkeersveiligheidsacties en werkateliers en vergelijkbare activiteiten
 • SOAB Management voert parkeeronderzoeken uit, waarbij de eerste vier cijfers en/of letters van kentekens worden geregistreerd.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Egbert Kalle, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens verwerken

SOAB management verwerkt uw persoonsgegevens inzake de administratie voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

SOAB Management voert onderzoeken en projecten uit, waarbij persoonsgegevens gebruikt worden voor:

 • De inschrijving in werkgroepen, workshops cursussen en inspraakprocessen
 • Enquêtes en gespreksrondes, waarbij en tweede contact met de deelnemer of respondent nodig is (b.v. om de respondent mee te laten doen in een verloting). In dat geval wordt altijd naar de toestemming van de respondent gevraagd.

SOAB Management voert projecten uit, waarbij de gedeeltelijke registratie van kentekens benodigd is. Deze registratie is niet te herleiden tot persoonsgegevens en wordt uitsluitend gebruikt om een beeld te krijgen van de parkeerduur en de omloopsnelheid van de parkeervakken. Na verwerking en codering worden de geregistreerde kentekens direct verwijderd. De kentekens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en evenmin aan de opdrachtgever van de betreffende onderzoeken ter beschikking gesteld.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

SOAB Management neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SOAB management) tussen zit.

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens bewaren

SOAB Management bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • De persoonsgegevens opgenomen in ons klant bestand bewaren wij voor een periode van maximaal één jaar na het laatste gebruik
 • De persoonsgegevens opgenomen in ons acquisitiebestand bewaren wij voor een periode van maximaal 5 jaar na het laatste gebruik
 • De persoonsgegevens opgenomen in onze projectbestanden worden direct na afloop van het betreffende project verwijderd. De bestanden zijn dan volledig geanonimiseerd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

SOAB management verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SOAB Management gebruikt voor haar website geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SOAB Management en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Egbert Kalle. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

SOAB management wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SOAB Management neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Egbert Kalle